Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden / disclaimer
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW.
Levering en verzendingstermijn
Ons streven is levering en verzending van de producten van ma. t/m vr. tussen de één en drie werkdagen na betaling te laten plaatsvinden.
Afhaalservice
Je kunt er voor kiezen om de bestelling af te komen halen waarbij je dan zonder verzendkosten de bestelling contant of per pin betaalt.
Meerderjarigheid
Elke koper erkent meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige. prijsopgave en overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Het Flowers of life is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Flowers of life dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Aankoop en herroepingsrecht
Nadat je een bestelling hebt geplaatst dient de betaling binnen veertien(14) dagen op onze rekening te staan. Als je de bestelling niet annuleert binnen deze termijn dan is de koop definitief en zal het Flowers of life je aan de betaling van je bestelling houden.
Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrechts van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant zonder opgave van reden gebruik maken van dit recht. Het bedrag en verzendkosten worden binnen 14 werkdagen terug gestort. De eventuele retourkosten zijn voor rekening van de klant. Zie artikel retourzending voor de bijhorende voorwaarden

Prijsstijging
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
Leveringstijd
De door het Flowers of life opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn minstens 30 dagen na binnengekomen betaling is en er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Ons streven is levering en verzending van de producten van ma. t/m vr. tussen de één en drie werkdagen na betaling te laten plaatsvinden of zoals is overeengekomen met de klant. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de klant.
Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan het Flowers of life verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op de klant over op het moment van de aflevering.
Reclamaties en aansprakelijkheid
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden of in goede staat zijn afgeleverd. Indien dit niet het geval is, dien je het Flowers of life hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na de aflevering, schriftelijk en onderbouwd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkeerd geleverd zijn, of niet in goede staat zijn ontvangen, heeft het Flowers of life de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourneren gebeurt altijd op kosten van de klant. Bij schade of breuk zal het Flowers of life je altijd eerst vragen een bewijs daarvan te leveren door middel van het toesturen van een digitale foto welke gemaakt dient te worden van de betreffende producten. Deze foto moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat de schade duidelijk zichtbaar is. Indien hiermee onomstotelijk wordt aangetoond dat er sprake is van schade of breuk welke is ontstaan door het vervoer van de producten tussen het Flowers of life en het afleveradres, zal het Flowers of life de producten vervangen door (een) nieuw vergelijkbaar product(en) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat genoemd(e) product(en) op kosten van de klant geretourneerd moeten worden.
De klant geeft het Flowers of life bij een gebleken gebrek, schade, breuk of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid alsnog het juiste product te leveren. Restitutie vindt zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant zijn klacht op de juiste wijze (zie: retourzending)kenbaar heeft gemaakt bij het Flowers of life en het product niet opnieuw geleverd kan worden.
Bestelling vanuit buitenland
Doe je een bestelling vanuit het buitenland? Denk er dan om dat je te maken kan hebben met invoerrecht en eventuele douane kosten.
Retourzending
Indien de klant een product van de webshop om welke reden dan ook niet wenst af te nemen of te behouden, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien deze van te voren schriftelijk of per email zijn gemeld en het Flowers of life per e-mail de retourzending heeft goedgekeurd. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet zijn gebruikt, m.a.w. het product is in originele staat. Niet gemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender. Indien een retourpakket onvoldoende of geheel ongefrankeerd naar het Flowers of life wordt gezonden, dan zijn de verzendkosten, vermeerderd met administratiekosten voor rekening van de klant, op het moment dat het Flowers of life de retourzending heeft geaccepteerd. De betalingsverplichting wordt verhoogd met de kosten voor retourzending en komen voor rekening van de klant.
Aansprakelijkheid
De klant erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de aard van de producten. Het Flowers of life erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen of verkeerd gebruik er van. Ook zal het Flowers of life niet gehouden zijn aan enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij, of veroorzaakt door het gebruik van het product of door gebleken ongeschiktheid van het product voor het doel waarvoor de koper het wenst te gebruiken.
Omdat wij werken met natuurlijke producten kunnen vorm, kleur en gewicht afwijken van de getoonde foto's. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleent.
Het Flowers of life is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, ten allen tijde beperkt, tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.